Úvod
Masky, které nosíme

To, co cítíme uvnitř, včetně podvědomých nutkání, toužení a obav, nemusí být vždycky vidět na povrchu. Většina z nás si vypěstovala jakousi osobu či společenskou masku, jejíž projevy se zcela liší od toho, co cítíme v hloubi duše – vlastně bývají často v příkrém rozporu. Takovéto masky jsou příčinou nedorozumění a znemožňují lidem, aby se vzájemně sbližovali ve vší opravdovosti: nošení těchto masek má evidentní vliv na naše zdraví, vztahy a práci.
Každé primární číslo odhaluje jisté základní vlastnosti, jež našemu životu dodávají barvu. Avšak masky, které nosíme, často poskytují obrázek naprosto odlišný od naší vnitřní skutečnosti.
Mnohé jedničky se tváří sebevědomě, klidně a někdy i nanejvýš povzneseně, aby zamaskovaly vnitřní nejistotu. Jejich soutěživá povaha pramení ze strachu z méněcennosti. Snad i jednají nezávisle, mohou se však obávat, „že to samy nezvládnou“.
Mnohé dvojky se jeví ostatním jako vyrovnaní lidé s analytickými schopnostmi, ale uvnitř jsou plní rozporů a duševních konfliktů, které mohou vytvářet napětí. Když dvojky říkají ne, mohou působit nesmlouvavě, protože přemáhají vnitřní tlak, aby se podvolily. Ostatním ledacos vytýkají, poněvadž uvnitř cítí zodpovědnost.
Mnohé trojky se prezentují jako sebevědomé, šťastné osoby, které tají své znepokojení, plynoucí z pochyb o vlastním já a ze sklíčenosti. Aby zamaskovaly hluboké, jemné city, mohou působit i jako lidé ovládaní logickým uvažováním a intelektem.
Mnohé čtyřky budí dojem, že pro ně je všechno jasné, pod jejich chladným analyzujícím zevnějškem se však skrývá rozbouřená mysl připravená učinit impulzivní rozhodnutí, jež jsou založena na vnitřním pocitu čtyřek – tedy na zmatku a dezorientaci.
Mnohé pětky působí dojmem nezávislosti, ale často se závislými cítí či stávají, anebo si závislost přímo vytvářejí. Ty pětky, které se okolí jeví jako osoby soustředěné na problém, často zápasí se sklonem k roztěkanosti: řeka jejich znalostí se možná rozlévá spíše do šíře nežli do hloubky, což je zapřičiněno jejich vnitřní žízní po četných zkušenostech a strachem z nudy.
Mnohé šestky mají velice „otevřené“ vystupování – jsou klidné, usměvavé, milé, taktní, dělají, co se sluší. Uvnitř ale ukrývají sklony posuzovat sebe i ostatní podle měřítek přímo nebetyčných. Pod povrchem je u nich hněv a zklamání, jež pramení z nekonečného množství chyb a nepravostí, kterými se tento svět vyznačuje.
Mnohé sedmičky budí zdání, že jsou si velmi jisté samy sebou, rozhodnutí činí impulzivně, aniž se radí s ostatními, ale jejich jistota je pouze reakcí na tajný nedostatek víry v sebe. Jejich společenská maska a bystrý rozum jim pomáhají střežit si soukromí a vnitřní svět.
Mnohé osmičky, které obratně získávají moc, jako by se jí nakonec vyhýbaly či ji přímo zahazovaly. Ostatním lidem často předávají nejednoznačná poselství. Často se zdá, že jejich chování je pasivní – to jak se snaží kompenzovat svou potlačovanou agresivitu a touhu po moci, poznání, vlivu a úspěchu.
Mnohé devítky mají určitou hloubku, neodolatelné charisma skálopevné názory, což je však v rozporu s jejich nejistotou ohledně vlastní identity a s přístupností vůči názorům jiných lidí. Často se dostávají do vůdčího postavení, mají potíže s tím, aby žily v souladu s vyššími principy, v něž věří anebo jež v sobě hledají.
Předchozí odstavce nastiňují náš obrázek jen v hrubých rysech. Nejsou určeny k tomu, aby přesně vystihly každou osobnost – mají pouze zdůraznit hru protikladů, která probíhá na úrovni uvnitř versus na povrchu, a mají poukázat na to, že některé naše nejhlubší životní obtíže a obavy se jen zřídka projeví navenek.
Pokud máme své vnitřní překážky překonat, musíme je rozpoznat a postavit se k nim čelem. Společenská maska nám sice může pomoci, abychom svému okolí nastavovali svou „nejlepší tvář“, ale pravá pouta porozumění můžeme vytvořit jedině tehdy, když přijmeme chybující. Zranitelnou bytost, která se pod onou maskou tají – a teprve tehdy si uvědomíme své nejskrytější potřeby, touhy a svou lidskost.
Teprve když dospíváme k celistvosti a pravosti, můžeme odhalit a pospojovat veškeré své schopnosti: zjišťujeme, že náš život není buď pozitivní, nebo negativní, nýbrž pozitivní a zároveň negativní. Propracujeme-li se k tomuto poznatku, jejž jsme si vydobyli svou odvahou a vnitřním pochopením, pak se z vlastností, které uvádíme v život, stává spíše předmět volby než pouhé reakce na podněty.


Další články:

  Co to je numerologie
  I takhle Vám může pomoci numerologie
  Pythagorejské dědictví
  Masky, které nosíme
  Tajemství poznání
  Tvoření myšlenkou
  William James
  Barvy a jejich vlastnosti
  Milenium 1000
  Milenium 2000
  Sex a láska
  Lidé 8 a 4
  Práce s láskou a mystika peněz

  PŘEDNÁŠKA