Numerologie Dany Pokové
   Úvod
Přednáška


Vítám vás všechny na dnešním povídání o číslech.

    Hned v úvodu se chci omluvit za to, že nevím sama, jak dnešní povídání proběhne. Je to moje premiéra, máte tu čest být úplně první posluchači a proto vás prosím o shovívavost.

    Jako malá holčička si dobře pamatuji, že jsem chtěla být herečkou. Sotva jsem začala trochu mluvit, už jsem se učila nazpaměť všechny básničky a každou návštěvu jsem obšťastňovala svými produkcemi. V pozdějším věku jsem hrála coby dítko školou povinné divadlo, kde jsem dostávala hlavní role.
    A proč o tom mluvím? Ne, nechci se chlubit, jaká jsem byla schopná holčička, ale chci jen nenásilně přejít k dnešnímu tématu, kvůli kterému jsme se dnes tady sešli. Pokud totiž mluvíme o numerologii, vycházíme z předpokladu, že věříme v reinkarnaci. A někteří jedinci jsou obdařeni tou schopností, že jako zcela malé děti asi do šesti let věku, si pamatují, čím byli v minulém životě nebo mají schopnosti, o které v dospělosti přijdou. A já jsem se teprve mnohem mnohem později dozvěděla, že jsem měla jako malá schopnost navazovat spojení s vyšším univerzem (neboli schopnost kartářek a jasnovidců, v moderní době se jim říká také psychotronici). Řekla mně to právě má čísla narození a hlubší analýza mého numerologického rozboru. Podle mých čísel mám pomáhat lidem tím, že jim budu naslouchat sloužit jim radami. A to jsem jako malá holčička cítila a ve formě básniček jsem chtěla ostatní obveselovat, předávat něco ze sebe.
    Protože jsem se narodila v roce 1957, kdy se astrologie, numerologie, psychotronici a léčitelé brali jako něco pochybného, prakticky jsem se nedostala k této tématice až do období po roce 1989. Pak jsem začala hltat knihy, které s touto tématikou vycházely a velmi mě všechno lákalo a zajímalo.

Murphy: Moc podvědomí
Moody
Luisa Hay
Don Miquel Ruiz a další

    Teprve, když jsem byla připravená, přišla na řadu i numerologie. Kamarádka – psycholožka mně jednou vyprávěla, že byla na přednášce, kde se mluvilo také o numerologii. Říkala, jak si všichni mohli vyzkoušet na sobě, jaké mají své životní číslo a jak to většinou přesně sedělo. A to bylo mé úplně první setkání s numerologií. V knihovně jsem si vypůjčila knihu a byla to právě kniha Robin Steinové, která patří k takové bibli numerologů a už jsem se ocitla právě na té správné cestě, kudy jsem měla vést své kroky již dávno před tím.

A co to vlastně ta numerologie je?
    Numerologie je nauka o číslech. Je prastará a po staletí zůstávala tajemstvím úzkého kroužku vyvolených. Podle tradice se numerologie spojuje se zasvěcenci z Egypta. V různých podobách ji najdeme u všech národů, jež po sobě zanechaly písemné poznatky, ať už to byli Číňané, Chalgejci, Maiové, Babyloňané, Peršané, hebrejská kultura, Indové, Řekové nebo Římané.
Prvenství však náleží Pythagorovi( řeckému fylizofovi, matematikovi a astrologovi), neboť jako první v dějinách lidstva toto umění zaznamenal. Pythagoras je otcem filosofického a náboženského hnutí, které prolnulo do antického světa a jehož některé prvky najdeme i v křesťanství.
Narodil se na ostrově Samos kolem roku 580 př. Kr. Jméno dostal jako vyjádření díků za věštbu v Délfách, jež jeho matce zvěstovala narození dítěte seslaného bohy.
Studoval na nejvýznamnějších místech tehdejšího světa vědění. Také byl v egyptské Memfidě, kde se učil egyptské moudrosti. Byl zajat při dobývání Egypta a odvlečen do Babylonu a tam se mu prý dostalo výuky od babylonských mágů. Teprve v 56 letech se vrátil zpět na Samos a otevřel si tam školu. Moc zajímavé je také to, že své učení doplnil ještě o víru založenou na lásce a dobročinnosti, jež zrodí harmonii, která v souladu s pohybem vesmíru dovede člověka ke štěstí. Zájem o numerologii pokračoval v ranném křesťanství a v renesanční době byla numerologie v běžném používání ve všech společenských vrstvách. Největší přínos Pythagora spočívá v tom, že používal čísla, jejich zkoumání a výklad nejen na čistě světsky materiální úrovni, ale také je spojoval s duchovními a vesmírnými souvislostmi. Pythagorovo učení vycházelo z tajné Egyptské číselné magie, ze které také vznikaly obrazy Tarotových karet. Každé číslo má i svou vládnoucí planetu. Každá planeta zároveň vládne některému z dvanácti znamení zvěrokruhu.
   Dokonalost číselného systému se přenesla logicky i do dnešní doby, kdy také neztrácí na účinnosti své vypovídací hodnoty a spíš ještě čeká na své plnější využití. Kromě matematiky a přírodních věd se tak může stát platnou iracionální alternativou na poli poznání sebe sama, ruku v ruce s psychologií a pedagogikou.
Pythagoras věřil, že i duše se musí podrobit následným reinkarnacím až po konečné vysvobození. Pythagorejci se zavázali dodržovat princip společného vlastnictví a meditacemi o lásce a vědění chtěli dosáhnout vnitřní harmonie, sladěné s harmonií universální. Společenství Pythagorejců záhy nabylo na značném vlivu a šířilo se, tím však na sebe přivodilo žárlivost tyrana Polykrata, který donutil Pythagora k emigraci do Krotonu, kde také kolem r. 497 př. Kr. zemřel. Po jeho smrti se však jeho žáci začali hádat, všichni si mysleli o sobě, že právě on je tím pravým držitelem té jediné a skutečné pravdy, a tak vědění a údaje, které jim byly předány, zkomplikovalia dokonale zamlžili.
Kolem r. 450 př. Kristem zahynula za požáru většina žáků. Jeden z mála, který přežil, prodal knihy shrnující Pythagorovu věrouku Diónovi, příbuznému syrakuského tyrana Dionýsia, a zřejmě touto cestou se s nimi seznámil Platón. Ten přidal k Pythagorovu učení svou koncepci vesmíru a čísel. V Platónově pojetí jsou čísla vnímatelnou podobou neviditelného, k němuž se můžeme přiblížit pomocí dedukce.
Platónova metafyzika našla pokračovatele v židovském tajném učení KABALE, které zahrnuje soustavu šifrovaných zákonů, vypovídajících o původu světa. Posléze se kabala rozšířila po celém středomoří a ve 2. století př. Kr. se prostřednictvím druidů dostala do západní Evropy, neboť i druidové považovali numerologii za významnou součást vědění.

   Numerologie je způsob, kterým se lidé od nepaměti pokouší odhalit osud člověka. Písmena obsažená ve jménu a v datu narození se spočítají různými způsoby, které odhalí důležité znalosti o životě člověka, jeho povaze a osudu.

Je velmi pozoruhodná nápadná stálost zkušeností a neměnnost symbolického významu čísel v různých kulturách lidstva během celé jeho historie.
Dokonalost číselného systému se přenesla logicky i do dnešní doby, kdy také neztrácí na účinnosti své vypovídací hodnoty a spíš ještě čeká na své plnější využití. Kromě matematiky a přírodních věd se tak může stát platnou iracionální alternativou na poli poznání sebe sama, ruku v ruce s psychologií a pedagogikou.

   Každé číslo má svoji vibraci a můžeme mu tedy přiřadit určité vlastnosti.Čísla jsou v numerologii klíčem k hledání souvislostí, existujících v lidském jednání a chování. Jsou to jemné energie, kdy každé číslo vibruje v jiné dimenzi, každé je velmi specifické a nelze ho zaměnit s jiným. Podle množství a různosti nám numerologie pomáhá odhalit rozdílné vibrace každého z nás. Jsou to energie, které jsme si vybrali před svým příchodem na tuto planetu a s jejich pomocí máme možnost pochopit, jaké zkoušky a jaké směry jsme si vybrali. Musíme brát v úvahu nejen své vlastní datum narození, ale i dobu, ve které žijeme. Lidé, kteří se narodili s podobným datem v minulém století a měli obdobnou či stejnou mřížku, by se pravděpodobně zachovali v různých situacích odlišným způsobem, protože vibrace tehdejší doby je ovlivňovaly jinak. Jednotlivá čísla působí na určité vibrační úrovni, a ať chceme nebo ne, působí i na nás, ať už s naším souhlasem, nebo bez něj. Záleží na seskupení a četnosti stejných čísel v jednotlivých políčcích, záleží i na vytvořených nebo chybějících číselných rovinách. Numerolog může také pracovat s naším jménem, ze kterého vypočítává jmenné (součet jména a příjmení), aktivní (součet jména), dědičné (součet příjmení), intuitivní (součet samohlásek) a realizační (součet souhlásek) číslo. Numerolog nás zasvěcuje do devítiletých cyklů, určuje věk duchovní dospělosti, zkoumá osobní roční číslo.

Výpočet se provádí ze jména (písmena se transformují na čísla) a z data narození. Poté se sestaví numerologická mřížka a provedou se výpočty, které nám poskytnou údaje pro sebepoznání a pochopení vlastního vývoje. To nám mnohdy otevře nejen oči, ale i srdce, pochopíme druhé. Ve svém důsledku můžeme zlepšit komunikaci nejen v partnerských a rodinných vztazích, ale i na pracovišti a ve svém okolí. V nejistých vztazích, volbách a situacích zjistíme, zda „tudy vede cesta“ a usnadní se rozhodovací proces. V některých případech se doporučuje i poněkud pozměnit jméno. Ne, v tu chvíli se vše nezmění, ale pomůže to. Numerologická mřížka vypovídá o výrazových rovinách, číslo dne, životní číslo, ale i číslo měsíce a roku, to vše nám mnoho nabízí. Jedná se o nativní výpočet. Jméno hovoří nejen o vývoji, ale i karmických dluzích a také, stejně jako datum narození, působí na vibrace jednotlivých let. Při výpočtu si přiblížíme každý rok a jeho vibraci vhodnou pro určitý vývoj, velký význam mají i 4 devítiletí, určující směr a úkoly našeho života. Datum narození specifikuje, co jsme dostali do vínku a jméno směr našeho vývoje….

    Přemýšlela jsem, jak vám přiblížit numerologii a zaujmout vás a napadlo mě, že nejlepší je vždy praktické vyzkoušení nejlépe sám na sobě. A proto jsou tady na stolech papíry a tužky, které můžete použít při zapsání vašeho data narození a následného výpočtu vašeho životního čísla.
Nemohu tady učit zapisování do numerologické mřížky, ani hlubší pohled na tuto mřížku, ale přeci jen i životní číslo (nebo, chcete-li životní cesta) vypovídá již trochu o člověku a jeho směrování. I když je to jen velice rámcově a rozhodně to neurčuje přesně charakter člověka.
Ale než o tom takhle všeobecně mluvit, zkusíme si všichni přiblížit jednotlivá čísla na praktických ukázkách.
Životní číslo je konečný součet všech čísel v datu narození včetně dvoumístného mezisoučtu.
Vlastnosti životního čísla využíváme celý život, vypovídá o nás, o našich přednostech, nadání i nedokonalostech.

A už tu máme životní číslo jedna: té vládne Slunce

   V astrologii je slunce – které je ve skutečnosti hvězdou, nikoli planetou – spojováno se znamením Lva a představuje šlechetnost srdce, náklonnost, velkomyslnost, tvořivost a prostou radost. Ovšem vedle kladných vlastností může někdy posilovat sebevědomí do takové míry, že se příslušný jedinec stane namyšleným.

Člověk „jednička“ mívá nezávislou povahu, zvídavou mysl, získává daleko více vlastním přičiněním, než pomocí druhých. Má výrazné vůdcovské kvality, je to silná individualita, ve vztahu se často prosazuje, někdy komanduje. Za svým cílem jde přímo. Jednička má velkou víru ve vlastní schopnosti, lásku k pokroku. Jsou to lidé útoční a odvážní. Důležitými znaky jsou síla, odlišnost a cílevědomost. V raném věku – dětství- se často musí podřizovat rozhodnutí jiných, dovede však dlouho setrvat v omezujících podmínkách jen proto, aby byl klid. Pokud se pak postaví na vlastní nohy, nikdy se neohlíží zpět. Je velice odvážný, má sílu a vůli.
Existují také tzv. negativní jedničky. Protože se tito lidé většinou soustřeďují jen na sebe, uniká jim, jak se cítí jejich okolí. Člověk s číslem 1 užívá často „já jsem“. Nebylo by od věci, kdyby se zamyslel nad tím, zda by nebylo důležitější říkat „ty jsi“, nebo „my jsme“. Jednička je základ, pevnost, vůle. Životní jedničky se neúnavně snaží dosáhnout svého cíle. Je to nejsilnější životní číslo, ostatní čísla za ní „pokulhávají“, protože nemají tak pevnou vůli se prosadit.
Slavné jedničky: herec a spisovatel Michael York, herečka Raquel Welchová, Jack Nicholson, Sofia Lorenová, George Washington, Napoleon Bonaparte, Henry Ford, Martin Luther King, Charlie Chaplin, Marta Kubišová, Michail Gorbačov, Miloš Zeman

Životní číslo dvě: tady máme vládnoucí planetu Měsíc

   Mýty spojené s Měsícem (jenž vládne znamení Raka) jej nejčastěji předvádějí jako ženu, a sice krásnou ženu – ale také krutou svůdkyni. Měsíc povzbuzuje přirozené, instinktivní chování. Je také v těsném spojení s emocemi a také se zažívacím systémem.

Největší předností čísla 2 je vyrovnanost, rovnováha. Snaží se často o soulad mezi dvěma protichůdnými zájmy. V jádru bývají spravedliví a soucitní, se sklonem k obětování. Nesobeckost je další výrazná vlastnost, převažuje láska k domovu, touha po štěstí. Většinou bývají skromné a mírné povahy. A velmi často se u čísla 2 cení takt.
Lidé s tímto životním číslem jsou pravým opakem ctižádostivých „jedniček. Zastávají pozici „ty“, jsou snášenliví, laskaví, lidé, jejichž podstatou je skromnost a diplomacie, mají touhu po rodině a nahlížejí na život ze dvou stran. Často se velice špatně rozhodují, jsou nestálí, neustále potřebují druhého, aby se měli o koho opřít. „Dvojky“ neumějí žít ve stresu, potřebují klid a pohodu, jinak začínají být nervózní a roztržité. Velice jim pomáhá intuice, protože používají své srdce, city jsou u nich na prvním místě. Lidé dvojky se často nesnadno rozhodují, ale v urovnání sporu mezi jinými lidmi jsou naprosto nedostižní. Je pro ně důležitý vnitřní klid. Obyčejně se vyhnou jakékoliv formě vedení, jsou ohleduplní, spolehliví. Jsou to lidé velice soucitní, je to takové „jedno velké srdce“.
Negativní dvojky bývají lidé nesamostatní , snadno podléhající stresu. Mívají těžko pochopitelnou dvojakost povahy. Zkusme si představit váhy jako symbol vyrovnanosti a rovnováhy, ale současně i neustálé výkyvy a změny. Dvojky jsou nestálé až přelétavé, dnes touží po jedné věci, zítra po druhé. Tolikrát zmiňovaná váhavost také mnohdy znamená odkládání věcí na zítřek. Ve snaze s každým vyjít, být s každým zadobře jsou schopni bez výčitek potlačit i vlastní názor.
Slavné dvojky: Wolfgang Amadeus Mozart, Edgar Allan Poe, Karel Jaromír Erben, Jules Werne, Jean Cocteau, Jean-Paul Belmondo

Životní číslo tři: jemu vládne planeta Jupiter

   V astrologii je planeta Jupiter spojována se Střelcem. Souvisí převážně s učením, filosofií a jazyky. Její vliv může u jedince povzbudit optimismus, loajalitu a spravedlnost, ale na druhé straně také přispět k jeho přílišnému optimismu, výstřednosti, nenasytnosti a určitě domýšlivosti.

Člověk ovlivněný číslem 3 rád riskuje a rychle mění svůj cíl. Vymýšlí si a hledá nové pole působnosti, kde by se lépe uplatnil. Lidé podléhající vlivu trojky jsou velice talentovaní, často se těší velkému úspěchu, ale jejich postup bývá obvykle dočasný. Z nezdaru si však mnoho nedělají. Nějak bylo, nějak bude. Tito lidé doslova prahnou po samostatnosti, jsou nezávislí, obejdou se snadno bez cizí pomoci, to však neznamená, že by byli samotáři, naopak. Trojky milují veselí, mají rády společnost, mnohdy svůj bujný temperament až přehánějí. Do každé práce se vrhají po hlavě a s nadšením. Když neuspějí, moc starostí si s neúspěchem nedělají. Spoléhají na štístko a obavami se nenechají zviklat. Lidé pod vlivem trojky mají vrozenou vlastnost se o sebe postarat, všímají si převážně přítomnosti, jejich nadšení je až nakažlivé, stále vymýšlí nové plány a patří mezi životní optimisty. Proto jsou oblíbeni a vyhledáváni. Mívají umělecké sklony a jsou úspěšnými typy hlavně pro svou dravost a činorodost.
Lidé s životní trojkou – já jim říkám kamarádi – jsou lidé činorodí, tvořiví, s bohatou představivostí, s vysokou inteligencí, protože trojka je číslem mozku a rozumu, číslo komunikace. Tito lidé se vždy snaží být v kontaktu s jinými lidmi, spolupracují s nimi, využívají energie k tomu, aby oživili představivost kolem sebe. Jsou družní mají osobní kouzlo a životní jiskru. Nutně potřebují komunikaci, milují podněty, které jim přináší živý rozhovor, rádi se smějí, mají smysl pro humor, dovedou být vtipní, představují aktivitu a bojovnost. Na prvním místě je u „trojek“ seberealizace. Chybí jim často diplomacie, někdy bývají přehnaně kritičtí, mají sklon k riskování. Chybí jim vytrvalost, jsou nestálí, často mění názory. Lidé trojky nemají rádi jednotvárnost a nudu. Často pracují pod vlivem stresu, kde ovšem čerpají nápady, rádi pracují s více lidmi, neboť od nich získávají podněty, sami ztrácejí energii, ztrácejí elán. Lidé trojky jsou kamarádští, přátelští, jsou většinou stále v dobré náladě, rádi se předvádějí, jsou veselí. Za největší vadu lidí podléhajících vibračnímu vlivu čísla 3 se považuje nestálost, a to jak v zaměstnání, tak v lásce. Příliš lehce opouštějí dosavadní činnost, když se jim znelíbí, a vrhají se do nových oblastí. Málokterý člověk pod vlivem trojky se stará o to, jak propluje životem. Úspěch v každém začátku bývá předzvěstí talentu, jenže – jak známo – talent je třeba rozvíjet pílí a houževnatostí. A to je trojkám zatěžko. Rády těží z minulosti, všímají si jen přítomnosti, žijí pro okamžik, ani je nenapadne myslet na budoucnost. Na kritiku příliš nedbají, svým neúspěchům se dovedou i vysmát, což by mohla být přednost, kdyby tito lidé neztroskotávali příliš často. Člověk s vibračním číslem 3 nebývá usazen ani ve čtyřicítce, protože je přesvědčen, že v dohlednu vykoná něco pozoruhodného, a nepřizná si, že mu už ubývá sil.
Za chybu je považována i přílišná touha po popularitě. Přáteli jsou oblíbeni hlavně proto, že dovedou obětovat čas i peníze, rádi druhé hostí, někdy by se doslova rozdali. Hodí se na ně úsloví „Lehce nabyl, lehce pozbyl“. Velice přeceňují štěstí, jsou přesvědčeni, že návrat Štěstěny je jen otázkou času.
Slavné trojky: John Travolta,Giovanni Giacomo Tasanova, Johann Wolfgang Goethe, Jiří Trnka, Eva Pilarová, Iva Janžurová, Vlastimil Brodský, Rudolf Hrušinský, Josef Abrhám

Životní číslo čtyři: Uran je vládnoucí planeta tohoto čísla

   Tato planeta je spojována s vodnářem. Uvádí se do souvislosti se sexuálními excesy a nervovým zhroucením. Uran začal být spojován také s vědecko-fantastickou literaturou a s kosmickým výzkumem. Pozitivní stránka působení Uranu podporuje originalitu, všestrannost a nezávislost. Jeho špatný vliv je propojen s perverzí a vzpourou.

Vliv čísla 4 dává v současnosti velké šance podnikatelům a obchodníkům. Číslo 4 vyniká pravidelností a vytrvalostí. Je to číslo pevných osobností, často i vládců národa.
Na úvod musím říci, že čtyřka je prvním fyzickým číslem, je to číslo, které nás neustále drží při zemi – nenecháme se – „unášet do oblak“. Čtyřky jsou lidé praktičtí, spolehliví, mají potřebu pravidelné, zaběhnuté činnosti, často mají černobílé vidění. Budoucnost staví na pevných základech, všeho dosahují vlastním úsilím, jejich práce však musí být viditelná. Nemají rádi změny.Jsou konzervativní, spolehliví, vyhovuje jim pravidelná, uspořádaná a zaběhnutá činnost, často vidí vše jen z jednoho pohledu. Dávají přednost povoláním, kde mohou uplatnit buď fyzickou sílu, obratnost nebo určitou vytrvalost, libují si v uspořádanosti, ukázněnosti, vše prožívají velmi hluboce, protože si na začátku své cesty dají svůj cíl, za kterým jdou jako buldoci vytrvale až do konce. Chybí jim ovšem sebejistota, potřebují pochvalu. Lidé „čtyřky“ se bojí „pustit si k tělu“ ostatní, protože se nechtějí dostat do zraňujícího citového postavení. Své city nedávají najevo, mají přílišný strach, že jim někdo ublíží. Jelikož mají svůj určený cíl, za kterým jdou velice pevně, špatně odpočívají, neumějí uvolňovat energii. Z toho důvodu mohou mít žaludeční potíže, bolesti hlavy. Těmto lidem chybí často sebejistota, proto je tak důležité je pochválit, jsou to lidé, kteří se drží při zemi, velice pracovití, kteří nenaletí jen na nějaké „vzdušné vyprávění“. Životní číslo čtyři je hlavně o fyzickém těle. Takovíto lidé, pokud nejsou manuálně zruční, by si měli pěstovat „kondičku“, protože fyzické tělo je na prvním místě a pokud ho zanedbávají, mohou se u nich později dostavit zdravotní potíže.
Slavné čtyřky: Elton John, Clint Eastwood, Stalin, Gottwald, Paul McCartney, Margaret Thatcherová, Václav Klaus, Martina Navrátilová, Vladimír Mečiar

Životní číslo pět: jemu vládne planeta Merkur

   Merkur je přímý potomek Herma, Diova posla a boha cestovatelů. Jeho charakteristické vlastnosti jsou stejné jako vlastnosti Blíženců, tedy znamení, jemuž vládne: je inteligentní, vnímavý, rozumný, všestranný a svárlivý, ale skvělý zprostředkovatel zpráv. Planeta Merkur stimuluje mysl, ale subjekt pod jejím vlivem bývá také hádavý a kritický, nervózní a napjatý – to všechno jsou možné vlastnosti Panny, s níž je tato planeta také spojována.

Číslo 5 je na celém světě numerology nejvíce sledováno. Znamená nejistotu a dobrodružství. Je to číslo nedefinovatelné, jeho vlastnosti se nedají předem určit. Jistě k tomu přispěla skutečnost, že pětku měl i Adolf Hitler. Je to číslo rozpínavosti, výbojnosti. Znamená živost, nestálost a také naprostou nespolehlivost. Největší předností lidí 5 je chytrost. Pod vlivem 5 lidé rychle až překotně reagují. Snadno a bleskově odpovídají na otázky, brilantně vyvracejí námitky, s oblibou obohacují vlastní mínění a potírají cizí. Touží neustále po nových zkušenostech a není náhoda, že mnoho lidí pod vlivem 5 se stalo dobrodruhy. Jsou to obratní mnohostranní lidé, neobávají se nebezpečí, vynikají odvahou. Rádi by se proslavili, ale nemají na mysli materiální výhody. Oplývají nadšením a vynikají uměním strhnout ostatní.
Životní číslo pět můžeme definovat jako číslo společenské, nikdo tolik nepotřebuje společnost jako právě pětky. Jsou to lidé, kteří touží po svobodě, mají proměnlivou mysl a neustálý neklid v duši. Stále musí někam běhat, něco měnit, rádi se vymaňují ze zaběhnutého řádu, v jednání jsou impulsívní. Mají mnoho zájmů, které jsou však nestálé. Pětka je ovšem také číslem proměnlivosti, cestování, číslem objevů. Takovýto člověk je vždy přístupný novým myšlenkám a objevům, je dobrodružný a svobodomyslný, potřebuje cestovat, poznávat, objevovat, neustále se snaží poznávat nové lidi, nová povolání. Může vyniknout v jakémkoli povolání, nejlépe se mu však bude dařit ve společenském dění. Co nemůžeme nikdy lidem s číslem pět udělat je to, že je odloučíme od společenství lidí, prostě – nesmíme je nechat o samotě.
Slavné pětky: Abraham Lincoln, Josip Broz Tito, Juan Domino Perón, Honoré de Balzac, John Steinbeck, Adolf Hitler, Robert Peary, Alexandr Aljochin, Ludvík Svoboda, Marlene Ditrichová, Amundsen, Vlasta Burian, Jan Werich, Gary Cooper, Marlon Brando, Ljuba Hermanová

Životní číslo šest: tomuto číslu vládne planeta Venuše

   Venuše, oslnivá, nádherná bohyně, je římským protějškem řecké Afrodity, bohyně tělesné lásky, je ideální, rodinnou a smyslnou. V prostorách jejích chrámů byly háje, v nichž se její vyznavači mohli milovat. Je samozřejmé, že v astrologii planeta Venuše, která je spojována s Býkem a Vahami, ovlivňuje lásku, osobní vztahy a ženské stránky povahy subjektu: ale má co dělat i s uměním a módou. Venuše povzbuzuje jemnost, přátelství, takt a společenskou zdvořilost – ale za stresových situací její vliv často způsobuje nerozhodnost, nepozornost, přílišnou romantičnost a silnou závislost na druhých lidech.

Šestka představuje v numerologii možná to nejkrásnější, co nám život může přinést – krásu, lásku, rodinu, domov. Lidé šestky cítí odpovědnost nejen za svoji rodinu, ale i za širší společenství. Pro „šestky“ je nezbytná určitá rovnováha a harmonie, protože pokud tomu tak není, nemohou pracovat, necítí se dobře. Tato harmonie jim umožňuje uplatnit jejich tvůrčí potenciál. Pokud jim narušíme lásku k čemukoliv a uznání toho všeho, může být narušena jejich sebedůvěra. Lidé s životním číslem šest mají optimistický pohled na život, ale v popředí je vždy pomoc druhým. Jejich hlavními rysy jsou harmonie a smysl pro krásu, pro umění, žijí celý život v lásce. Životnímu číslu šest může narušit harmonii nerovnováha ve financích. Neustále přemýšlejí o tom co je dobré, co špatné, proto často odcházejí tam, kde se cítí nejlépe, kde je to krásné a volné, do přírody, kde přemýšlejí a nalézají svou harmonii. Člověk pod vibračním vlivem čísla 6 je většinou klidný, vyrovnaný, smírný. Další cennou vlastností je poctivost, rozlišování dobra a zla, pravdy a lži. Tito lidé se řídí správnými zásadami, věří ve spravedlnost, mnozí jsou však až idealisty. Optimismus převažuje.
Ženy s číslem 6 se stávají vzornými, dokonalými partnerkami mužů, touží žít vyrovnaně a klidně, vytvářejí harmonický vztah, budí sympatie a jsou muži vyhledávány. Osoby se 6 jsou dost ctižádostivé, k dosažení cíle však nepoužívají úskoků. Jsou to šťastní lidé. Ze všech devíti čísel má šestka nejméně vad. Numerologové v USA považují za zajímavost, že se z čísla 6 rodí monarchové. Lidé pod vibračním vlivem šestky skutečně bývají oblíbenci davů.
Ve 20 století to byli prezidenti nebo kandidáti na prezidentský úřad. Např. T. G. Masaryk, Roosevelt, belgický král Albert, německý císař a pruský král Vilém II., anglický král Eduard VIII: (ten se ale vzdal trůnu kvůli ženě nešlechtického původu), Charles De Gaulle, Eisenhower, Rockefeller, Lenin, Federico Fellini, Alexander Dumas, Ho Či Min, Georges Pompidou, Alexander Dubček , ale i John Lennon, Helena Vondráčková, Lucie Bílá

Životní číslo sedm: to náleží Neptunovi

   Planeta nesoucí jméno Neptuna je spojována se znamením Ryb a často souvisí s uměním – zvláště s poezií a tancem.Povzbuzuje idealismus, představivost a citlivost – ale také nepozornost, nerozhodnost a klam.

Životní číslo sedm je tzv. naše duše. „Sedmičky“ jsou lidé, kteří pracují na své duši nebo pomáhají jiným. Mají léčitelské i duchovní nadání, mají mnoho soucitu a pochopení pro druhé, umějí projevit účastenství, mají přirozenou moudrost. Často mají chvíle, kdy se rozhodnou ne podle rad druhých, ale hledají řešení „na vlastní pěst“. Sedmička je tzv. malá Karma, to znamená, že celý život provázejí tyto lidi životní problémy a strasti, nebo osudové rány. Lidé s číslem sedm mají sklon k duchovnu, k léčitelství. Podstatné je pro ně učit se ze svých osobních chyb. Pokud se tak nestane, dostávají se do situací, kdy řeší mnoho problémů najednou a mohou i onemocnět.
Slavné sedmičky:

Životní číslo osm: u tohoto čísla se ujal vlády Saturn

   V astrologii je Saturn vládce Kozoroha. V dávným časech Saturn označoval hranici známé sluneční soustavy, proto je spojován s omezením, ale také s vytrvalostí a houževnatostí. Může způsobit, že člověk je praktický a opatrný, ale jeho horší stránka vyvolává sobectví, úzkoprsost a dokonce i krutost.

Toto číslo představuje tzv. velkou Karmu, to znamená, že si přinášíme z minulých životů určité dluhy, problémy a úskalí, která jsme nepochopili a neseme za ně odpovědnost. Lidé, kteří se rodí s životním číslem osm mají přirozené řídící a organizační schopnosti, mají spolehlivý úsudek a hlouběji chápou lidskou podstatu. Jsou to lidé konzervativní, vytrvalí a houževnatí. Osmička je číslem rovnováhy, zákonitostí příčin a následků. Je jedním z nejmocnějších čísel našeho poznání, přináší nám cenná poučení, především to, že zneužití odpovědnosti nebo moci, která je nám dána, může mít velice vážné důsledky. Lidé s životním číslem osm se často ptají, proč je stíhají životní a osudové rány. Je to právě velká Karma, nepochopení a nedůslednost z minulých životů, které si přinášíme. Lidé s životním číslem osm by si měli uvědomit, že nemají čas dělat jakékoliv chyby – znamená to postavit se ke všemu, co je nám dáno (k rodině, k vlastnímu rozvoji, partnerskému vztahu) zodpovědně. A už vůbec není čas na hromadění majetku, na obohacování se, zneužívání vedoucího postavení. Platí zde zákon příčin a následků.
Slavné osmičky:

Životní číslo devět: zde vládne Mars

   Tato planeta je spojována s řeckým bohem Areem, jenž symbolizuje štěstí ve válce a neštěstí v lásce. Mocná Martova postava bývá vždy zobrazována v oblečení do bitevního pole, i když se chystá na některé ze svých milostných dobrodružství. V astrologii je Mars spojován s Beranem. Ovlivňuje mužskou stránku jedincovy povahy, svalový systém a agresi. Tato silně sexuální planeta může u člověka stimulovat agresivitu, prudkost a drsnost, ale také rozhodnost, zřetelnost chování a energičnost.

Devítka, jako nejvyšší číslo duchovní, hovoří o lidech, kteří již pochopili podstatu lidského bytí i to, že je nutné zachovávat rovnováhu. Nemusí však tomu tak vždy být. Tito lidé si devítku přinášejí z minulých životů, postoupili z čísla osm výše. Samozřejmě si nepamatujeme, co bylo v minulém životě, ale je na každém člověku, jak používá nabytých zkušeností. Negativní devítky neprožívají svůj život v souznění duchovního a duševního těla, tato „devítka“ se pak vrací tam, kde udělala v tomto vývoji chybu. Pozitivní devítka by měla interpretovat moudrost, zodpovědnost, ale také závěr a poučení. 9 má v sobě shrnuty vlastnosti všech ostatních čísel, má možnost zmobilizovat všechny zkušenosti, aby pomohla sobě porozumět jiným. Vědomosti nemají samy o sobě žádný význam, pokud je nepoužijeme ke konstruktivnímu cíli a proto lidé s devítkou si mnohdy ani neuvědomují hloubku své moudrosti, účastenství a porozumění, dokud se neobrátí k druhým a nenabídnou jim své přispění. Devítka tudíž nabízí podstatu a moudrost, které z ní dělají učitele na vyšší rovině vědění. Lidé s devítkou by měli pochopit pravdu a měli by se intenzivněji zabývat duchovními záležitostmi. Jsou to lidé přemýšliví, mají analytické schopnosti. Jejich pohled na život bývá velmi často idealistický.
Slavné devítky:


   Seznámila jsem vás se všemi životními čísly od jedné do devíti. Tohle se však můžete dozvědět v každém časopisu, který zrovna o numerologii píše. To je ovšem jen zlomek toho, co vám ve skutečnosti vypracuje zkušený a fundovaný numerolog ve formě numerologického rozboru osobnosti.

   Při tomto rozboru se numerolog nezaměřuje jen na jedinou informaci, kterou o jednotlivých číslech získá. Vnímá celý rozbor jako jeden celek, nestačí, aby napsal vaše jméno a datum narození, udělal rovnítko a určil tak vaše životní číslo, posléze si nakreslil numerologickou mřížku s devíti okénky a vepsal do ní všechna čísla. Je třeba se na tento rozbor blíže podívat, vcítit se do vlastností a všech informací, které nám tento rozbor podává. Správný numerolog se nejdříve podívá, v jakém znamení se člověk narodil. Každé znamení bude tuto os obu o to více ovlivňovat. Pokud má životní číslo 1 člověk, který se narodil ve znamení Lva, bude mít v mřížce jednu jedničku, bude jeho tvrdohlavost a ctižádost znásobovat mnohem více, než bude-li mít životní nebo psychické číslo 1 znamení, které není tak ctižádostivé, jako Lev. Například Rak, citlivější znamení, byť s životní jedničkou bude mnohem méně průraznější než Lev, rovněž s psychickou nebo životní jedničkou.

Je třeba si povšimnout nejen znamení, ve kterém se člověk narodil, všímáme si psychického a životního čísla. Postupně si povahu představujeme, vžíváme se do vlastností, které jsme o něm získali. Promítneme-li si v mysli všechna tato čísla začínají se nám v jasnějších rysech jevit jeho dané vlastnosti. Pak se podíváme na roviny, které nám o člověku rovněž mnoho prozrazují. Nezapomeneme na všechny informace, které nám může tento rozbor prozradit.

Dalším základním pravidlem je dokázat si tak dlouho představovat tuto osobu, vžívat se do její situace, přemýšlet o ní, dokud se nám neobjeví v mysli skutečný obraz člověka a jeho duše. Znamená to však přímý kontakt s osobou, které vypracováváme numerologický rozbor, jen konzultací s ní můžeme zjistit, jakým způsobem se u ní projevuje pozitivní či negativní stránka informací, které nám poskytla mřížka, na jakém stupni vývoje se tento člověk nachází. Z numerologického rozboru a z mojí praxe se mi již několikrát stalo, že prvotní informace některým lidem tak říkajíc nepřály. Zjistila jsem však, že mnozí jsou si určitých negativních jevů vědomi a pracují na sobě. Naopak ti, kteří mají dojem, že je vše v pořádku nevěnují sami sobě tolik pozornosti, takže se může stát, že zůstávají v určitém směru pozadu. Proto je tak důležitý právě osobní kontakt, kdy si všechny dané skutečnosti „dáme do reálu“.

Ze své praxe i z toho, co jsem prožila a viděla vím, že každý, kdo si chce nechat vypracovat numerologický rozbor a horoskop nebo navštíví lidi, kteří se těmito obory zabývají, by měl být velmi opatrný na to, komu svá data svěřuje. Je to to nejintimnější co máme. Jsou to informace o nás. Pokud tedy chceme poradit, měli bychom velice pečlivě zvažovat, koho navštívíme, protože podle toho, koho požádáme o pomoc, jakou má ten člověk duši, takovou můžeme čekat radu. Může se totiž stát, že nás může člověk, který je nezralý více poškodit, než nám pomoci. Setkala jsem se i s lidmi, kteří o sobě prohlašovali, že jsou v různých oborech odborníky. Jsme však lidé chybující. Proto můžeme čekat jen takovou pomoc a radu jakou je člověk, sedící proti nám schopen dát. Je třeba si uvědomit, že můžeme navštívit někoho, kdo sice má jméno, je ve svých oborech známý, ale neznamená to, že je to člověk kvalitních schopností a dobrých morálních vlastností. Někteří na sebe pouze chtějí upoutat pozornost nebo si na svých klientech „hojit své rány“. Často se stává, že v době, kdy se jim tak zvaně hodí nacházíme v rozborech či horoskopech spíše ty příjemné stránky, v opačném případě zneužívá etiku této profese a používá a vyhledává informace, které mu přináší jeho vlastní uspokojení a vyhledává ty negativní, které pak zveličuje a tak upozorňuje na negativní stránky života, aniž by byly pravdivé. Projevuje-li se totiž člověk v pozitivní či negativní stránce, je dáno jen jím samým, jeho stupněm duchovního vývoje.

Stejně tak, jako si každý člověk pečlivě vybírá své přátele, svého lékaře, stejně pečlivě bychom si měli vybírat tyto poradce, protože není nic bolestivějšího, než je rána na duši. Nezralý jedinec vás může psychicky velmi poškodit a poranění na duši se léčí daleko obtížněji, než fyzické nemoci.

Hovoříme-li o numerologickém rozboru jako jednom z oborů, který nám pomáhá v sebepoznání, neznamená to, že jsem zastáncem pouze numerologie. Jsem však přesvědčena, že numerologie má své platné místo mezi dalšími esoterickými obory i přestože z úst takzvaných odborníků často slýcháváme, že jsou to nesmysly, že to není pravda. Bývá to často jen důsledek toho, že si neradi připouštějí jakékoliv mezery ve vzdělání, jsou přesvědčeni jen o své pravdě. Astrologie, numerologie a další obory patří k základnímu vzdělání člověka a jestliže o nich polemizuje člověk, který o nich nic neví, který si nikdy nenašel čas, aby se nad nimi zamyslel, nemůže je degradovat na výmysly. Je totiž mnohem pohodlnější zastávat názor, že jsou to hlouposti a bludy než tyto obory nastudovat a v praxi si je prověřit. Je to totéž jakoby člověk, který je neznalý ekonomiky zasvěceně hovořil o ekonomických otázkách nebo ten, kdo vidí sklo jen v běžném životě, mluvil skláři do jeho práce. Tímto nechci v žádném případě někoho ovlivňovat, každý by si měl vytvořit prostor pro svůj vlastní názor. Je to otázka vývoje a stupně duchovního rozvoje člověka.


Další články:

  Co to je numerologie
  I takhle Vám může pomoci numerologie
  Pythagorejské dědictví
  Masky, které nosíme
  Tajemství poznání
  Tvoření myšlenkou
  William James
  Barvy a jejich vlastnosti
  Milenium 1000
  Milenium 2000
  Sex a láska
  Lidé 8 a 4
  Práce s láskou a mystika peněz

  PŘEDNÁŠKA